Advokátní kancelář Chrástková

Mgr. Barbora Chrástková, advokátka.

Právní služby

Právní služby jsou poskytovány především v těchto oblastech práva:

Občanské právo

Občanskoprávní smlouvy a nároky z nich vzniklé (nájemní smlouva, smlouva kupní a o dílo, darovací smlouva, smlouva o výpůjčce, …...), převody nemovitostí, návrhy vkladu vlastnického práva, zástavní právo, spoluvlastnické vztahy k nemovitostem, poradenství ve vymáhání pohledávek (žaloba na zaplacení pohledávky, návrhy na exekuci), odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení.

Insolvenční právo

Poradenství při oddlužení, sepis návrhů na oddlužení, zastupování dlužníků i věřitelů v insolvenčním řízení, přihlášky do insolvence.

Trestní právo

Poradenství, obhajoba klientů ve všech stádiích v trestním řízení, účast u soudních jednání, účast u vyšetřovacích úkonů v rámci Policie ČR, zastupování poškozených, přestupky.

Rodinné právo

Poradenství při rozvodu manželství, zastupování u soudu, návrhy soudu týkající se výchovy a výživy dětí, výživné, návrhy na rozvod, vyjádření k rozvodu, společné jmění manželů, určování otcovství.

Ceník služeb

Advokátní kancelář poskytuje právní služby za úplatu v souladu vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška upravuje jak smluvní tak mimosmluvní výši odměny.

Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby za jeden úkon právní služby určené dle tarifní hodnoty věci, a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.

Výše smluvní odměny je sjednávána jako časová, paušální, úkonová, jednorázová či podílová.

Odměna za právní služby je s klientem sjednávána vždy individuálně. Při určení konkrétní výše odměny jsou zohledňovány především specifika řešené kauzy, její odborná a časová náročnost, jakož i finanční možnosti klienta.

Advokátní kancelář není plátcem DPH.

O mě

Advokátka Mgr. Barbora Chrástková je zapsána v České advokátní komoře v seznamu advokátů od ledna 2014 pod evidenčním číslem 15349.

Po skončení studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2009 vykonávala koncipientskou praxi zaměřenou na všechny právní oblasti v advokátní kanceláři v Uherském Hradišti. Tuto praxi zakončila v roce 2013 složením advokátní zkoušky.

Nyní se věnuji generální právní praxi a poskytuje také právní služby jako obhájce ex offo. Poskytuji právní služby fyzickým i právnickým osobám, a to formou konzultací a porad, sepisováním smluv, podání, žalob a dalších listin, poradenskou činnost, zastupování klientů při jednáních s protistranou, tak i v řízeních před soudy všech stupňů, před rozhodčími soudy a správními orgány.

Kontakt

Mgr. Barbora Chrástková, advokátka


  • Ev. číslo ČAK: 15349
  • IČ: 02407752
  • ID: tx68swu